Hóa chất dệt nhuộm

Axit Fomic CH2O2

MS:

Giá: Liên hệ

Kali Permanganat KMnO4

MS:

Giá: Liên hệ

Axit Axetic CH3COOH

MS:

Giá: Liên hệ

Kali Hydroxide KOH

MS:

Giá: Liên hệ

Poly Alumilium Cloride PAC

MS:

Giá: Liên hệ

Thong ke
HOTLINE : 094.294.5885